Culturele ANBI-status

Aan de Stichting Streekmuseum Krimpenerwaard is door de Belastingdienst de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) verleend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Streekmuseum zijn hierdoor altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. In het kader van de nieuwe regelgeving t.a.v. ANBI-instellingen zijn hieronder de volgende gegevens raadpleegbaar.

Contactgegevens

Stichting Streekmuseum Krimpenerwaard

IJsseldijk 312

2922 BM Krimpen aan den IJssel

0180-514866

info@streekmuseumkrimpenerwaard.nl

www.streekmuseumkrimpenerwaard.nl

Kamer van Koophandel nr.: 41126279

RSIN/fiscaal nummer ANBI: 2776108

Doelstelling

Volgens de statuten van de stichting Streekmuseum voor de Krimpenerwaard luidt de doelstelling van het museum:

‘de Stichting heeft ten doel het weergeven en het behouden van het streekeigene’.

Zij tracht dit doel te bereiken door:

a.  Het inrichten en in stand houden van een museum
b.  Het houden van tentoonstellingen
c.  Het verzorgen van publicaties in de ruimste zin
d.  Alle andere wettige middelen, welke aan het in art.2 gestelde doel bevorderlijk zijn.

Beleidsplan
Het actuele beleidsplan voor 2020 u vindt u hier:

Jaarplan 2020

 

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de Stichting Streekmuseum Krimpenerwaard ontvangen geen vergoeding. Het beloningsbeleid van het Streekmuseum is in het Personeelsplan 2013-2017 als volgt omschreven:
Het beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. Dit alles binnen een integere bedrijfsvoering en gericht op de lange termijn. Dit betekent dat met het beloningsbeleid rekening wordt gehouden met de belangen van de medewerker, maar zeker ook met een gezonde bedrijfsvoering.
Voor het beloningssysteem gelden de volgende uitgangspunten:
• marktconform i.v.m. het aantrekken en behouden van goed gekwalificeerd personeel,
• passend binnen een langetermijndoelstelling,
• transparant / eenvoudig,
• voldoen aan wet- en regelgeving.
Jaarlijks wordt het beloningsbeleid door directie en bestuur geëvalueerd. Hierbij komen de volgende aspecten aan de orde:
• voldoet het beloningsbeleid nog aan de geformuleerde doelstellingen en uitgangspunten?
• zijn er wijzigingen in de wet- en regelgeving welke consequenties hebben voor het beloningsbeleid?
• komen de medewerkers in aanmerking voor een salarisverhoging en/of prijscompensatie van het salaris?

Jaarverslag

Het verslag met de financiële gegevens/de jaarrekening van 2019 kunt u hier bekijken:

jrk 19 Stichting Streekmuseum Krimpenerwaard